Τίτλος Έργου

Χρήση πρωτεΐνης εντόμων και λίπους μικροφυκών, για την αντικατάσταση του ιχθυαλεύρου και ιχθυελαίου στα σιτηρέσια της τσιπούρας (Sparus aurata) και του λαβρακιού (Dicentrarchus labrax)

Project Title

Use of insect protein and microalgal oil for fishmeal and fish oil replacement in the diets of gilthead seabream (Sparus aurata) and European seabass (Dicentrarchus labrax)


Ακρωνύμιο (Acronym): FInAl
Κωδικός Έργου: Τ6ΥΒΠ-00076

  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020
  • Δράση: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
  • Ειδική Δράση: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
  • Διάρκεια:  36 μήνες


  • Θεματικός Τομέας: ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗ


  • Περιοχή Παρέμβασης: 3.11 Υδατοκαλλιέργειες – Βιώσιμη Παραγωγή Ιχθυοτροφών
  • Προτεραιότητα ΕΤΑ: 3.11.2 Προσδιορισμός εναλλακτικών πρώτων υλών, από μικρο-και μακροφύκη, σκουλήκια, προνύμφες εντόμων που θα ελεγχθούν ως προς την καταλληλότητα τους (πεπτικότητα, βιοδιαθεσιμότητα κλπ) και θα εξεταστεί και η δυνατότητα μαζικής παραγωγής. 
  • Κατηγοριοποίηση Horizon 2020: Aquaculture feed production

Φορείς Σύμπραξης

Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου

Δρ. Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης

Επίκουρος Καθηγητής
Διατροφή Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Create a website - Click now